Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 1/2001 požární řád obce


Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 1/2001, kterou se vydává

požární řád obce

Obec Čechy pod Kosířem v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb. a prováděcím nařízení

vlády ČR č.172/2001 Sb. a po projednání v obecním zastupitelstvu vydává požární řád, který stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany ( dále jen"PO" ) v obci. Určuje povinnosti fyzických osob na území obce a stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.

ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY

Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění starosta obce :

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů ke zdolávání požárů, záchranným pracím

a likvidaci následků mimořádných událostí a živelních pohrom

b) jmenuje velitele jednotky SDH

c) projednává přestupky v oblasti požární ochrany

d) projednává stav PO v zastupitelstvu nejméně jednou ročně a vždy po závažném požáru v obci.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH

FYZICKÝCH OSOB

Právnické a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem č.67/2001 Sb. a prováděcím nařízení vlády ČR č.172/2001 Sb., zákonem č.FS 50/1976 Sb. (stavební zákon ) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

1. Fyzické osoby jsou povinny :

A ) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že :

a) v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

b) nebudou ponechána bez dozoru roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče

c) popel bude ukládán na bezpečné místo do k tomu určených nádob - popelnic

d) budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

e) minimální vzdálenost, nelze-li ji dokladovat návodem od výrobce, u spotřebičů na pevná paliva bude 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu bude 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech

B) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při skladování

hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že :

a) budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem

b) při používání spotřebiče na propanbutan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně., zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových

cestách

c) tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

d) bude dbána zvýšená opatrnost při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat

e) bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (nad 50 m3) budou minimálně :

- 300 m od závodů, v nichž se na volném prostranství uskladňují lehce vznětlivé látky nebo hořlavé kapaliny

- 200 m od krajní koleje železniční trati, je-li kolej železniční trati od náspu

- 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských středisek a lesů, krajní koleje železniční trati

- 60 m od veřejné komunikace

- 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, činné skládky domovního odpadu

- 30 m od krajního vodiče el. vedení o vysokém napětí

C) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů při manipulaci s

otevřeným ohněm zejména tím, že :

a) bude dbáno zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha

b) při spalování odpadu budou zřizována ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování oheň uhasit a popel uložit na bezpečné místo

c) při spalování odpadu vzniklého těžební a pěstební činností lesního porostu budou dodržovány tyto zásady :

- oznámit pálení klestí na území příslušnému operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru okresu

- tuto činnost provádět dospělou osobou v době souvislé sněhové pokrývky, v ostatních případech musí být určené místo k pálení izolováno pruhem jeden metr, ze kterého se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální půdu

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví a stromů

- ohniště opustit, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou

- jednotlivá ohniště následně kontrolovat alespoň 1x denně po dobu tří až pěti dnů nebo do doby vydatného deště

d) v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty

e) v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně / vyjma čl.4 bod C/c /

D) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, v rozsahu a ve lhůtách stanovených právním předpisem a odstraňovat zjištěné závady

E) udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu a nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání, až do jejich odstranění

F) plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech

G) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení požárního zásahu

H) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a záchranné práce, neskladovat různé materiály a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením el. energie,

plynu a vody, nebo ztížily záchranné práce

I) udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy

J) obstarávat v souladu s předpisy o PO a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany

K) řádně vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár a dále pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a hořlavým látkám

L) umožnit kontrolní skupině určené starostou obce provést požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně a odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě

M) řádně označit hlavní uzávěr plynu, el. energie a vody ve svých domech a bytech

2. Fyzické osoby nesmí :

A) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

B) poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo věcné prostředky požární ochrany

C) jezdit a stát motorovými vozidly v lese, pokud to není v souvislosti s hospodařením v lese

D) vypalovat travní porosty

Porušení uvedených povinností, bude-li naplněna skutková podstata přestupku, se postihuje pokutou až do výše 50.000,- Kč.

JEDNOTKY SDH OBCE

Obec zřizuje 15 ti člennou požární a záchrannou jednotku SDH, plně podřízenou starostovi obce

ZDROJE POŽÁRNÍ VODY

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody :

1. hydrantová síť: viz. přiložený plán umístění hydrantů

2. požární nádrže : ulice Wolkerova, za hřbitovem

3. rybníky : malý a velký rybník v zámeckém parku, rybník v ulici Lípy

OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Řád ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v místní jednotce sboru dobrovolných hasičů je vydán samostatným dokumentem, který tvoří přílohu tohoto Požárního řádu

VÝPIS Z POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU

PRVNÍ JEDNOTKA PO DRUHÁ JEDNOTKA PO TŘETÍ JEDNOTKA PO

I.stupeň SDH Čechy p.Kos. HZS Prostějov I HZS Prostějov II

Tato obecní vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce 25.5. 2001

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2001.

Na úřední desce: vyvěšena 28. 5. 2001

sundána 29. 6. 2001

Zdeněk Mader v. r., starosta obce, Jan Pospíšil v. r., místostarosta obce

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
jasno 23 °C 13 °C
úterý 25. 6. jasno 25/12 °C
středa 26. 6. déšť 25/15 °C
čtvrtek 27. 6. slabý déšť 25/14 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí