Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Územní plán


1. Vymezení zastavěného území
2. Koncepce rozje území obce, ochrana a rovoj jeho hodnot
3. Urganistická koncepce včetně vymezení stavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování
5. Koncepce uspořádání krajiny četně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů
6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícícho (hlavní využití) pokud je možné je stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzita využití pozemků v plochách)
7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo
9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření
11. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.
13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
13.1 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt
13.2 Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona
Příloha - Územní plán - situace 1:5000

 1. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je vymezeno k 1. 9. 2007.
Zastavěné území je vymezeno v grafické části v následujících výkresech, které jsou k dispozici na obecním úřadě

 • výkres základního členění území
 • hlavní výkres
 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

1) Zásady celkové koncepce
Koncepce rozvoje řešeného území vychází z potřeby zachování udržitelného rozvoje v území, směřuje ke stabilizaci obce, jejích hodnot. Čechy pod Kosířem plní a dále bude plnit funkci vesnického sídla s výrazným kulturním a turistickým zázemím. Výraznější rozvoj v oblasti bytové politiky je plánován z důvodu zájmu o stavební místa v atraktivním prostředí.
Respektovat zásady uspořádání území včetně návrhových ploch stanovených v hlavním výkrese.

2) Hlavní cíle řešení
Hlavním cílem řešení územního plánu je vytváření podmínek pro zajištění udržitelného rozvoje území, podmínek pro možný rozvoj obce a celého správního území, zabezpečení souladu a vzájemných vazeb jednotlivých funkcí v území a přitom omezení negativních vlivů činností v území na přípustnou míru, zajištění předpokladů pro zlepšení kvality životního prostředí.
Jedním ze základních konkrétních úkolů je zmírňování negativního vlivu výrazné statické dopravy na životní prostředí v centru obce, navržení rozvojových ploch pro obytnou zástavbu, dobudování technické infrastruktury pro zabezpečení vyššího standardu bydlení či podnikání, vyčlenění ploch pro rekreačně sportovní zázemí a podpora cestovního ruchu, který může přinést  příležitosti pro posílení terciální sféry a tím snížení nezaměstnanosti obyvatel.

3) Ochrana a rozvoj hodnot území
Při řešení území zajistit zachování stávajících hodnot v území, vytvářet podmínky pro vzájemnou koexistenci životních potřeb obyvatel s potřebami vyplývajícími z ochrany přírody a krajiny a dalších hodnot území.
Respektovat krajinné hodnoty v území.
Uchovávat a rozšiřovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech obce, respektovat krajinný ráz území, respektovat VKP ze zákona, registrovaný VKP Alej u cesty na hřbitov a na hřbitově, respektovat památné stromy.
Respektovat vymezení skladebných prvků ÚSES.
Respektovat přírodní park Velký Kosíř.
Přírodní park je jako celek botanicky velmi cenný, přičemž na bohatá rostlinná společenstva je vázán výskyt neméně pestré fauny, a to zejména hmyzu.
Respektovat přírodní rezervaci Andělova zmola.
Představuje zakrslou doubravu (bez keřového patra) velmi blízkou původním porostům (s řadou chráněných nižších i vyšších rostlin), která je významná i z pohledu ornitologického. 
Respektovat ochranu vyplývající z vymezení soustavy NATURA 2000 soustředěné na zámek v Čechách pod Kosířem.
Respektovat památkové objekty zapsané v Ústředním  seznamu kulturních památek, respektovat památná místa. Mezi specifické nemovité kulturní památky I.kategorie patři velmi cenný přírodně krajinářský park
V řešeném území nejsou vymezeny konkrétní archeologické lokality. Respektovat při případné lokalitě nálezů příslušná opatření podle zákona o státní památkové péči, které zajišťujé jejich ochranu.

 3. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

1) Návrh urbanistické koncepce

Obec Čechy pod Kosířem bude dále rozvíjena jako souvislý urbanizovaný celek. V rámci celého řešeného území budou respektovány a rozvíjeny přírodní prvky.
Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází ze zachování stávajícího obrazu skladby obce s využitím navazujících prostorů a pozemků pro možný rozvoj, především pro výstavbu obytných objektů s možnou doplňující funkcí v podobě vhodných druhů podnikání.
Základní urbanistická kompozice ploch zůstane zachována, dílčí koncepční změny jsou plánovány v oblasti řešení vybavenosti v prostoru návsi. Je navrhováno vybudování dostatečných parkovacích kapacit pro návštěvníky muzejních aktivit na návsi a zámku s parkem. Rozvojové plochy jsou navrhovány s ohledem na vhodnost návaznosti funkcí, vhodnost podmínek a konfiguraci terénu.
Při řešení rozvojových lokalit bude respektován tradiční obraz obce, stávající typ osídlení a historický půdorys se zachovanou stávající zástavbou.
Čechy pod Kosířem budou profilovat jako obec nabízející nové možnosti bydlení s významným rekreačním a turistickým zázemím, kvalitní občanskou vybavenost a částečně pracovní příležitosti i v oblasti turistiky.

2) Vymezení zastavitelných ploch

Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:

pro bydlení / počet RD + b.j. / počet obyvatel  

SO1 / 42 RD / 126
SO2 / 11 b.j. / 33
SO3 / 10 RD / 30
SO4 / 15 RD / 45
SO5 / 1 RD / 3
SO6 / 2 RD / 6
Celkem / 81 / 243
pro sport a rekreaci jsou navrženy rozvojové plochy pro sport a rekreaci – lokality OS1 a OS2
pro podnikání – plocha smíšená výrobní je navržena jedna lokalita pro podnikání blíže nespecifikovaného druhu označená jako SV1
pro výrobu je navržena jedna výrobní plocha označená V1 v návaznosti na areál farmy.
pro dopravní infrastrukturu je navržena plocha pro výstavbu garáží.

Zastavitelné plochy dále představují navrhované komunikace, úpravy na nich, dále parkoviště dle grafické části. Součástí zastavitelných ploch je i vymezení veřejných prostranství a sídelní zeleň.

3) Vymezení ploch přestavby.
Plochy přestavby jsou vymezeny v souvislosti s návrhem nových ploch pro občanskou vybavenost v návaznosti na náves. Jedná se především o rozšíření prostoru pro vybudování kulturního domu a rozšíření občanského vybavení v návaznosti na areál muzea kočárů.

4) Systém sídelní zeleně
Systém sídelní zeleně je součástí především funkčních ploch veřejných prostranství, ploch obytných a ploch občanského vybavení, může být součástí i dalších funkčních ploch vymezených v ÚP. Systém sídelní zeleně je dále samostatně vymezen i jako samostatná funkční plocha, která je součástí zastavěného i zastavitelného území určená téměř výhradně pro zeleň, a to především parkovou. Podporovat přirozenou druhovou skladbu zeleně.

 4. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

1) Dopravní infrastruktura

Silnice  III/36635 tvoří hlavní komunikační páteř obce. Zbývající dvě sil. III. tř doplňují dopravní kostru spolu s ostatními MK.  Poloha silnic je stabilizovaná, mimo zastavěné území se sleduje úprava do kat. S 7,5/70 (60) v  souladu s ČSN 73 6101.
V průtahu obcí budou silnice zatříděny do f.s. C a předpokládaná kategorie je v souladu s ČSN 73 6110  MO2p 18/10,5/40 (30) a MO2 10/7/40.  Jedná se o kategorie s š. jízdních pruhů 3,0 m, bez vod. proužků, parkovací pruhy 2,0 (1,8) m.
Trasy průtahů silnic jsou v obci stabilizované a nepředpokládá se jejich zásadní směrová úprava.  Dopravní závadou, která je obtížně odstranitelná, je pouze styková křižovatka sil III/36631 x  III/36635. Vzhledem k situaci st. zástavby doporučujeme pouze směrovou úpravu připojení sil. III/36631 pro kterou vznikne prostor při úpravě průtahu komunikace centrem obce.
Na silnicích v obci doporučujeme úpravy v příčném řezu, jež zajistí vyšší  bezpečnost chodcům, cyklistům a budou stimulovat řidiče k bezpečnějšímu chování na silnicích v obci. Jedná se o provedení úprav v souladu s  ČSN 73 6110 a TP131, TP132, TP 145. 
Doporučujeme úpravy jednak na vjezdu do zastavěného území, jež přinutí řidiče k snížení rychlosti a ke zvýšení pozornosti ( směrové vychýlení vjezdového jízdního pruhu,  zúžení jízdních pruhů, optické a psychologické zúžení komunikace). Uvnitř obce, zejména na sil. III/33631 a III/36635 využít zúžení jízdních pruhů, vysazené plochy,střední dělící ostrůvky, lokální zúžení, celkové oživení prostoru komunikace. Sil. III/44812 bude upravena do kat. MO2-/7/40. V rámci šířkových možností zástavby a konfigurace terénu bude příčný profil upraven v souladu s výše uvedenými podklady.
Samozřejmostí je, vzhledem k technickému stavu všech průtahů sil. III. tř, předpoklad postupného provádění rekonstrukcí celého uličního prostoru, jejíž součástí bude vedle již zmíněných úprav i zahrnutí výstavby zastávek autobusů MHD v souladu s ČSN  73 6425-1, zejména výstavba zastávkových pruhů (zálivů).  Celý prostor musí být upraven v souladu s platnými předpisy pro pohyb osob se ztíženou schopností pohybu a orientace vyhl. 369/2001 Sb., vč., respektování podmínek pro pohyb nevidomých a slabozrakých lidí.
Pro správnou předprojektovou  přípravu je nutné zpracování studie úpravy uličního prostoru.
Místní komunikace ostatní jsou zařazeny do dopravní kostry   jako obslužné  f.tř. C, lze  je zařadit, resp.    upravit do  kategorie MO2p -/8,5/30, případně  MO1p 9/5,5/30 resp. MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30.  Uvažováná úprava přinese zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy pro všechny účastníky provozu.
Další méně důležité MK  jsou zařazeny do f.s. D1. Jedná  se  většinou o komunikace se   smíšeným provozem,  jež po doplnění technických opatření v souladu s TP 103 a ČSN 73 6110 (výhyben, minimálního   pásu  pro  pěší  provoz, rychlostní prahy,  stavební úpravy na vjezdu a DZ vjezdu)   lze  zařadit  do  f.tř. D1,  jako   komunikace   zklidněné   (obytná   zóna,   obytná  ulice).   Na  stávající síť  budou připojeny  úseky nově  navržených     větví, jež souvisí s  nově navrhovanou výstavbou, případně  využitím území. Při jejich návrzích je nutno v plné míře respektovat ČSN 73 6110, TP 132 a TP 103.
Respektovat ochranná pásma silnic a nezastavitelnost rozhledových trojúhelníků.
Zlepšovat stav komunikačního prostoru s ohledem na bezpečnost všech účastníků, humanizaci prostoru a přiměřeně i společenskou a pobytovou funkci.
V řešeném území je třeba v  souladu s ČSN 73 6110 zajistit parkování  a  odstavení  vozidel.  Při  bilancování má být        dodržen  stupeň motorizace  1 :  2.5. V  současné době  je situace  v  odstavení  vozidel   obyvatel  i občanské vybavenosti v zásadě vybilancovaná. Vzhledem ke způsobu zástavby a šířkám komunikací a ploch lze konstatovat, že na zpevněných plochách obce jsou dostatečné rezervy pro parkování vozidel IAD. 
Předpokládáme,  že  nárůst  počtu motorových vozidel bude plně pokryt  vznikem  nových  odstavných  stání  v  rámci    soukromých pozemků a  nových staveb.
Pro zařízení obč. vybavenosti je třeba pamatovat na rezervy v parkování z důvodů atraktivnosti (zámek, zámecký park, muzeum…).
Při zřizování parkovacích stání je třeba respektovat rovněž vyhl. 369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Trasy účelových komunikací  budou navrženy v souladu   s ČSN 73 6109.  Kategorie  hlavních  polních  cest  se  předpokládá  P6/30, resp. P4/30 u méně zatížených.
Budou respektovány cyklotrasy a významná pěší propojení v obci. Budou budovány nové stezky pro pěší a cyklistický provoz.
Autobusové zastávky vybavit  zastávkovými pruhy a výbavou dle ČSN 73 6425-1 a vyhl.369/2001 Sb.  vč. nástupišť a pěších přístupů.
Stanovená silniční ochranná  pásma a rozhledové trojúhelníky považovat za nepřekročitelné  regulační prvky pro jakékoliv nové pozemní objekty. 

2) Technická infrastruktura

2.1. vodovod
Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Návrhové lokality pro bytovou výstavbu SO5 a SO6 včetně plochy pro občanskou vybavenost OV 2 budou zásobeny pitnou vodou ze stávajících řadů veřejné vodovodní sítě v obci.
Lokality pro bytovou výstavbu SO1, SO2, SO3 a SO4 včetně plochy pro občanskou vybavenost OV1 budou zásobeny z nových rozvodů veřejného vodovodu napojených na stávající distribuční síť. Nové vodovodní řady jsou navrženy v dimenzi DN 80 – DN 100 a jsou určeny k dodávce nejen pitné ale i požární vody.
Nové vodovodní řady budou navrhovány v plochách veřejných prostranství. 

2.2.  kanalizace

Stávající systém odkanalizování obce Čechy pod Kosířem je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V nově navržených lokalitách pro bytovou zástavbu SO1 a SO2 je navržena oddílná kanalizace, dešťové vody z komunikací jsou svedeny kanalizační větví do Českého potoka, dešťové vody ze střech objektů budou v maximální možné míře zasakovány. Splaškové vody budou odvedeny novou kanalizační větví gravitačně do stoky C před napojením na stoku A, na tuto větev se napojí i kanalizace z plochy občanské výstavby OV1

Lokalita SO3 využije stávající kanalizační větvě ukončené v ČS a vody budou přečerpávány do stávající kanalizace.
Lokalita SO4 bude odkanalizována stokou jednotné kanalizace, do stoky budou svedeny dešťové vody z komunikací, dešťové vody na ploše zástavby budou v maxim. možné míře zasakovány. 
Lokality SO5, SO6 a OV2 se napojí na stávající kanalizační stoku vedenou v jejich blízkosti.
ČOV Čechy pod Kosířem je zařazena mezi ČOV kategorie 500 – 2000 EO. Při realizaci urbanistického návrhu vzroste podstatným způsobem produkce odpadních vod.
Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod musí být uvedena do souladu s NV 229/2007 Sb.
Pro splnění tohoto požadavku je nutné na ČOV Čechy pod Kosířem zajistit
1) úpravu vstupní ČS, tak aby zajišťovala zrovnoměrnění přítoku na ČOV, 
2) dostatečný přísun kyslíku do oběhové aktivace i pro oxidaci amoniakálního dusíku
3) zvýšení koncentrace kalu v oběhové aktivaci
4) kapacitní navýšení dosazovacích nádrží

 

2.3  vodní toky a plochy

Oblast obce Čechy pod Kosířem náleží hydrologicky do povodí Českého potoka, který je levostranným přítokem řeky toku Romže. V místě ukončení kanalizace má povodí Českého potoka rozlohu cca 21,50 km2. Území je mírně pahorkovité, zalesněné asi z 80%.
Český potok pramení mezi Pěnčínem a Přemyslovicemi, tok je v místní trati upraven a má sklon cca 0,5 %. Podle empirických vzorců byl stanoven průtok Q100 =31,20 m3/s a Q355 =4,0 l/s. Hladina vody v toku kolísá v závislosti na ročních obdobích a srážkách. Kvalita doprovodných břehových porostů je velmi nízká. Český potok je zařazen mezi vodohospodářsky významné toky.
Kromě Českého potoka  protéká katastrem obce i drobný tok Strouha od Pěnčína, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Prostějov. Jedná se o drobný tok s občasným průtokem.
V současné době se na řešeném území obce nachází v prostoru zámeckého parku rybník. Záměrem je tuto plochu zachovat jako významný krajinotvorný prvek s výraznou ekologickou hodnotou.
Čistota vodních toků i nádrží je v současné i budoucí době prvořadým úkolem, s cílem odstranit dnešní zdroje znečištění a vrátit vodním plochám a tokům jejich původní charakter a význam v krajině.

2.4. plynofikace

Obec Čechy pod Kosířem je plně plynofikována.
Rozvod zemního plynu v obci je středotlaký s provozním přetlakem 0,3 MPa z STL výstupu Dn 110 z nové regulační stanice RS 1200/2/1-440 Čechy pod Kosířem. Regulační stanice je umístěna na jižním okraji a je napojena krátkou vysokotlakou přípojkou DN 80/PN 40 na VTL plynovod DN 150 Kostelec na Hané - Čechy pod Kosířem. Provozní tlak ve VTL plynovodu je 2,5 MPa.
Návrhové lokality SO1-SO4 pro bytovou zástavbu jsou zásobeny zemním plynem novými STL plynovody napojenými na stávající STL distribuční síť. Nové řady jsou navrženy z lPE Dn 63-90. Stávající odvzdušňovací ventily budou přemístěny na konec nových řadů. Nárust potřeby zemního plynu bude pokryt ze stávající RS plynu. Lokality SO5-SO6 budou zásobeny se stávajícího STL řadu.
Pro rodinné domy je uvažováno s nárustem plynu v množství 1,5 m3/hod/1RD, 3 300 m3/rok/1RD.
Potřeba zemního plynu pro objekty občanské výstavby na lokalitě OV1 a OV2 je odvislá od dispozice objektu a není blíže určena. Dodávka zemního plynu pro lokalitu OV1 bude zajištěna vybudováním nového úseků STL plynovodu napojeného na distribuční plynovodní síť v obci. Pro lokalitu OV2 bude potřeba zemního plynu zajištěna odběrem ze stávající sítě.

2.5. Elektrorozvody a spoje

Zásobování elektrickou energii:
1. Respektovat stávající zařízení nadřazené přenosové soustavy VVN 400 kV, konkrétně vedení VVN č. 413 včetně ochranného pásma vedení VVN.
2. Respektovat koncepci zásobování obce elektrickou energií znázorněnou v grafické části na výkrese č.2. Koncepce řešení zahrnuje souhrn všech ploch, koridorů a zařízení, jejichž existence a provozní schopnost zásadním způsobem ovlivní zásobování obce elektrickou energií. Koncepci tvoří jak stávající tak i navržené elektrické stanice a elektrická vedení distribuční soustavy 22kV.
3. Na území obce Čechy pod Kosířem respektovat tyto elektrické stanice a elektrická vedení distribuční soustavy místního významu:
stávající venkovní vedení distribuční soustavy 22 kV č. 95 včetně ochranného pásma
stávající elektrické stanice – distribuční trafostanice 22/0,4kV (v majetku E.ON Distribuce a.s.) provozní čísla 300329 a 300749 včetně odboček z hlavního vedení a ochranných pásem
stávající elektrická stanice – transformační stanice 22/0,4 kV soukromého vlastníka, provozní číslo 300750 včetně odbočky z hlavního vedení a ochranného pásma
koridory a plochy pro přeložení stávajících elektrických stanic – distribuční trafostanice 22/0,4kV provozní čísla 300328 a 300330 včetně odboček z hlavního vedení a ochranných pásem
koridory a plochy pro nově navržené elektrické stanice – distribuční trafostanice 22/0,4kV orientační označení DTS N-1, DTS N-2 a DTS N-3 včetně odboček z hlavního vedení a ochranných pásem

Elektronické komunikace:
Na území obce Čechy pod Kosířem respektovat tato zařízení jednotlivých operátorů nutná pro provoz prostředků elektronických komunikací :
dvě trasy radioreléových spojů včetně ochranného pásma operátora Telefónica O2 Czech Republic a.s. jak jsou vyznačeny v grafické části
stávající metalické kabely přístupové sítě (místní telekomunikační kabely) operátora Telefónica O2 Czech Republic a.s.
stávající elektronická komunikační zařízení operátora Telefónica O2 Czech Republic a.s.
stávající komunikační zařízení obce Čechy pod Kosířem – obecní rozhlas
stávající elektronická komunikační zařízení, radiová zařízení a radiové směrové spoje dalších operátorů 

3) Občanské vybavení – plochy veřejné vybavenosti

Plochy veřejné vybavenosti představuje základní škola 1.-5. ročník, mateřská škola,  obecní úřad, dům pokojného stáří, ordinace obvodního lékaře, kino, kulturní zařízení, knihovna, hřbitov, pošta. Součástí ploch jsou pozemky pro související dopravní a technickou infrastrukturu. Plochy navazují přímo na plochy veřejných prostranství a jsou z nich přístupné
Stávající občanská vybavenost zůstane zachována a v rámci stávajících ploch bude rozšířen dům pokojného stáří. 
Nově navrhované jsou plochy pro vybudování kulturního domu s kapacitou cca 250míst ,dále plochy v návaznosti na muzeum kočárů a hasičské techniky. 

4) Veřejná prostranství

Plochy veřejně přístupné. Veřejná prostranství tvoří náves, uliční prostory a navazující plochy zeleně. Součástí prostranství jsou veřejná zeleň, parky, chodníky. Chodníky v obci jsou stabilizované.
Součástí mohou být pozemky pro související dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení popř. vodní plochy slučitelné s veřejným prostranstvím.
V rámci nově navrhované plochy bydlení požadovat vymezení nových adekvátních veřejných prostranství.

 5. Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

1) Uspořádání krajiny - vymezení ploch
Funkční plochy krajiny ve správním území  Čechy pod Kosířem jsou vymezeny takto:
Plochy zemědělské – převažující zemědělské využívání
Plochy lesní – pozemky určené pro plnění funkce lesa
Plochy smíšené nezastavěného území – smíšené využití krajiny
Plochy přírodní – převažuje přírodní charakter krajiny se zvýšenou ochranou krajinného rázu
Konkrétní využití a přípustnot či nepřípustnost v rámci ploch je uvedena níže.

2) Stanovení podmínek pro využití ploch

 1. Nepřipouštět záměry zvyšující emise tuhých znečišťujících látek. Z hlediska ochrany ovzduší je důležitá plynofikace obce včetně rozvojových ploch.
 2. Pro údržbu toků ponechat nezastavěné manipulační pásy v š. 8 m u významného vodního toku a u ostatních min. 6m.
 3. Systematicky budovat kostru krajinné zeleně. Řešení změn v krajině nebude znamenat snižování koeficientu ekologické stability území. Změny jednotlivých kultur ZPF směrovat především k posílení ekologické stability
 4. Realizací ÚSES, interakčních prvků budou omezovány negativní dopady velkozemědělské produkce, příslušné BK a interakční prvky budou plnit protierozní funkci.
 5. Zachovávat a doplňovat původní prvky v krajině i v zastavěných částech sídel. Zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin.
 6. Vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody apod.
 7. Podporovat ekologické hospodaření na ZPF.

Podmínky pro změnu využití ploch jsou stanoveny v souvislosti s návrhovými plochami a velikostně jsou vyhodnoceny v rámci vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL .
Požadavky na změny či upřesnění funkčního využití ploch mohou  být dány:
- podnětem na změnu územního plánu
- na základě řešení komplexních pozemkových úprav, řešeno bude změnou nebo v aktualizaci ÚP

3) Územní systém ekologické stability

ÚSES je definovaný jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů (i dle funkčních a prostorových kritérií), který udržuje přírodní rovnováhu. Biogeografické rámce vyjadřují pestrost ekotopů v dané krajině, přičemž biogeografický význam ekologicky významných segmentů krajiny odvozujeme od reprezentativnosti zastoupených druhů a společenstev vztažené k jednotkám individuálního i typologického členění. Tyto rámce také předurčují bioeografický význam jednotlivých částí ÚSES a vymezují specifické rámce pro jejich užívání, resp.ochranu. Cílem typologického členění je vymezit v krajině typy území s relativně  homogenními ekologickými podmínkami (s podobnými typy biocenóz) :dle typů biochory. Rozlišuje se místní (lokální), rerionální a nadregionální ÚSES. Místní územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních a nadregionálních; jeho pozitivní působení na krajinu se uplatňuje nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktických vyústěním celého procesu územního zabezpečování ekologické stability.
Základním podkladem vymezeného ÚSES je „Návrh řešení lokálních územních systémů ekologické stability“ šiřšího zájmového území na k.ú.Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem, Čelechovice na Hané, Studenec, Služín, Slatinky a Stařechovice zpracovaný Alfaprojektem Olomouc a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v říjnu 1993. Z odůvodnění Zásad územního rozvoje OK (Ing.arch.Jaroslav Haluza a kol.; VIII/ 2007) a podkladu „Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje“ vyplývá aktualizovaná podoba skladebné části ÚSES :závazné části (v základním řešení) s aktuálním vymezením jednoznačně lokalizovaného regionálního biocentra „Kosíř = kód 254“ a osou nadregionálního biokoridoru „kód K 132 TD“ (vedený do k.ú. ze SSZ směru, dále přes RBC Kosíř, odkud je veden podél hranice intravilánu a okraje LBC zámeckého parku JZ směrem k Hluchovu a RBC Brus, který na jihu navazuje za ornou půdou k.ú.Čech pod Kosířem. V etapě průzkumů a rozborů (i ověřením vlastním průzkumem aktuálního stavu krajiny v terénu) byl zákres stávajícího vymezení ÚSES proveden přenesením a shromážděných podkladů do měřítka ÚPD – včetně doplnění a koordinace dle akt.leteckých snímků. 
Hlavní součástí komplexního návrhu lokálního systému ekologické stability i širšího zájmového prostoru a řešeného katastru obce Čechy pod Kosířem je oblast Velkého Kosíře, vyhlášená dnem 17.4.1987 za „klidovou oblast“, jenž jako vyhlášený přírodní park je zároveň hodnotným regionálním biocentrem. Oblast Velkého Kosíře je pestrá nejen z geologického a cenologického hlediska, ale i  z pohledu klimatického. Druhým místním specifickým prvkem – i lokálním biocentrem – je nemovitá kulturní památka + registrovaný VKP zámeckého přírodně krajinářského parku.
Do územního plánu je převzat návrh nadregionálníko biokoridoru vč. ochranné zóny, která tvoří 2 km široký pruh z  každé strany vymezené osy NRBK, je tak nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES (pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. Ve vymezeném lokálním ÚSES, který byl zpracován postupně i pro  navazující katastry PR: Pěnčín, Hluchov, Služín, Stařechovice, Slatinky a Přemyslovice i Kostelce na Hané  (vedle katastrů OL: Lhoty pod Kosířem, Kníniček a  Drahanovic). Koncepce vymezení kostry ekologické stability v krajině a zhodnocení místních ekosystémů a ekotonů (plošných i liniových prvků) je zpracována i dle současného stavu. Pro trasy lokálních biokoridorů byly určující linie břehových porostů (např. v doprovodu Českého potoka) a přirozené linové porosty mezi většími prvky trvalé krajinné zeleně a navazující lesní porosty. Lokální biocentra a biokoridory jsou vymezeny na ekologicky stabilnějších částech k.ú. Koeficient ekologické stability pro dané území je udávan v hodnotě 0,23.
Z generelu regionálních a nadregionálních ÚSES v prostoru katastru obce vyplývá dotčení části nadregionálního navrhovaného biokoridoru (s označ. K 132 TD = v pásu z RBC č.267 Terezské údolí přes RBC č.254 Velký Kosíř do RBC č.266 Brus  (bez dalšího popisu) – osové části i ochranného pásma, které na k.území v místě dotyku či prolnutí stávajícího RBC V.Kosíř a LKC zámec.parku je prakticky již funkční.
(Geobiocenologická typizace zastoupených prvků ÚSES je dále specifikována dle vegetačního stupně, trofické a hydrické řady.) Stručný popis předmětných prvků ÚSES (i charakteristiky ekotopu a bioty) zohledňuje řešené zájmové území s prioritou katastrálního území Čech pod Kosířem.

Označení: RBC 1 – Velký Kosíř  = regionální biocentrum           
STG: 2 B 2; 2 A/B 1;  2 A/B 2; 3 B 3; 3 B/C 3; 2 A/B 3; 3 A/B 3; 3 B/C 3
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1,  1.4.2
Stupeň ekolog. stability: 3 – 4
Výměra/délka (ha/m): 388,59 ha
Charakteristika: Vymezeno funkční RBC, stejnojmenný přírodní park, který na-
vazuje lokálními (stávajícími či navrhovanými) biokoridory na další LBC či VKP, např. v obci na zámecký  park. Jeden z posledních větších komplexů lesní plochy v nestabilní Hané byl vymezen tak, aby umožňoval samostatnou existenci 2 existujících společenstev na této lokalitě – suchými svahy zakrslých doubrav (se 138,27 ha) a habrovými doubravami (s 250,32 ha) s příměsí buku, které na sebe plynule navazují a vytvářejí společně poměrně kompaktní celek. Jeho větší zranitelnost a zesílení ekostabilizačního vlivu vedlo k vymezení rozsáhlejšího území (jenž dle posledních podkladů OK bylo částečně plošně zmenšeno.) Ohraničení RBC a následná transformace na přírodě blízký les sledovala také zachování jedinečných hodnot této lokality.  JZ okraj zároveň představuje funkční část navrhovaného NRBK (se směrováním k RBC Brus)
Opatření: Navrhuje se transformace na přírodě blízký les (strategický význam posílení vlivu ostatních funkcí lesa); postupně převést přes jemnější způsoby hospodaření na příslušná společenstva s náležitou druhovou skladbou, tj. i keřů; zachovat výskyt a naleziště chráněných a vzácných druhů.

Označení: LBC 7 – Zámecký park v Čechách pod Kosířem + část NRBK = kontaktní biocentrum (a část nadregionálního biokoridoru)
STG: 2 B/C 3 ;   2 B/D 3 ;   2 C 4   
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability: 3 
Výměra/délka (ha/m): 21 ha   (VKP = 15,3604 ha)     2.000 m; 1.400 m
Charakteristika: Vymezené kontaktní BC společné pro zamokřenou hydrickou řadu reprezentovanou Českým potokem a pro normální hydrickou řadu tvořící regionální biokoridor je odděleno od okolní krajiny buď železným plotem nebo cihlovou zídkou, což tvoří asi jedinou překážku pro zapojení tohoto VKP do okolní krajiny. Rozloha biocentra a jeho stav je dostačující, proti přiblížení se sukcesnímu stadiu mluví současné i výhledové využití lokality především jako hodnotného zámeckého parku, kterým v současnosti je a v budoucnosti bude = přírodně krajinářského typu s 2 velkými rybníky a sítí vodních cest + s velmi cennou druhovou skladbou dřevin složených DVP. Jeho  zakladatelé i majitelé z rodu Silva – Taroucca zde vycházeli při jeho tvorbě a kompozici z přirozených vlastností daného terénu na úpatí Kosíře – příznivé vlhkosti a plastičnosti – s následným sladěním skupinami jehličnanů, listnáčů a jejich solitér. Park si jako celek zaslouží mimořádnou ochranu = viz i vyhlášení VKP dne 27.12.2006.

Označení: NRBK – i k.ú. Čechy pod Kosířem = nadregionální biokoridor
STG: 2 B/D 3
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability: 1–2     návrh 4
Výměra/délka (ha/m): 1.300 m
Na území k.ú.Čechy pod Kosířem dle aktuální specifikace patří i části NRBK  i s ochrannou zónou, jenž tvoří 2 km široký pruh z  každé strany vymezené osy NRBK; je nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES (pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. V ochranné zóně nadregionál. biokoridoru jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše tak chápány jako součást nadregionálního biokoridoru.
Charakteristika: NRBK „kód K 132 TD“, vymezený funkčními segmenty (RBC Kosíř + LBC zámeckého parku) + navrhovanými (původně LBK 8) ekotony na hranicích i sousedních katastrů (převážně na rozhranní parcel s ornou půdou). NRBK do k.ú.  je veden ze SSZ směru, dále přes RBC Kosíř, odkud je veden podél východní hranice intravilánu a okraje LBC zámeckého parku JZ směrem (i rozhranním k.ú. Služín) i směrem k Hluchovu a jeho k.ú., kde ústí do RBC Brus (= na jihu navazuje na plochy orné půdy k.ú.Čech pod Kosířem). RBC Brus (jižně na k.ú.Služín) je SPR i významnou přírodní památkou
Charakteristika: Mimo zalesněnou část Kosíře a zámecký park se mezi zeměděl-skými pozemky jedná z celkově větší části o nefunkční NRBK. Po celé své délce pro-chází intenzivně obhospodařovanou polní krajinou (i s RTZ), převážně podél míst-ních polních cest. Před vstupem do lesního komplexu se jedná o mez osázenou keři a místy i listnatými stromy (převažují ovocné stromy a trnka; z keřů bez, svída, zimolez, hloh) = ovšem jen v šíři max do 5m, což je zcela nedostačující.
Opatření: Postupně doplnit širokospektrální pás NRBK, založit polyfunkční BK v průběžném pásu šířky 40-50 m s dřevinami dle STG (vč. využití stávající RTZ a podrostní formy obnovy + stávajících prvků nižších ÚSES) vč.specifikace ochr.pásma. Tím by se eliminovala i větší délka biokoridoru, která by mezi jednotlivými BC neměla přesahovat 1000 m.
K realizaci je možné využít i krajinných programů a dotací (např. místních programů obnovy venkova, specializovaných programů MPR či společných programů MZe a MŽP „péče o krajinu“), KPÚ či krajinných plánů + v širším zájmovém území i konkrétní spolupráce mikroregionu v oblasti tvorby a ochrany přírody.

Označení: LBK 1 – i k.ú. Čechy pod Kosířem = lokální biokoridor
STG: 2 B 2          3 B 3
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability: 1(–2)     návrh 4
Výměra/délka (ha/m): není prozatím napojen na BC sousedním SES
Charakteristika: Vymezen dosud nefunkční BK = navrhovaný LBK napojuje na okolní krajinu při SZ okraji území Velkého Kosíře, z jehož RBC 1 ústí (zde jako funk-ční v k.ú.) s využitím místního potenciálu (lesního společenstva + lokálně i RTZ) na k.ú. Lhota pod Kosířem. Dotčeným územím tak prochází po vytypovaných lokalitách stabilnějších porostů s příměsí listnatých dřevin.
Opatření: Postupně založit RBK s dřevinami dle STG (vč.využití stávající RTZ) s min. šíří 40 m, který při zpracování vedlejších katastrů ÚSES napojí na BC odpovídajícího společenstva. K realizaci je možné využít i spec.krajinných programů (např. místních programů obnovy venkova, specializovaných programů MPR či společných programů MZe a MŽP „péče o krajinu“ + spolupráce mikroregionu při TOŽP.

Označení: LBK 11a + LBK 11b – k.ú. Čechy pod Kosířem = lokální biokoridor
STG: 2 B/C 4
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability: 3(–2)     návrh 4
Výměra/délka (ha/m):     2.000 m; 1.400 m
Charakteristika: Vymezen 2 pásy z větší části funkčního LBK břehového doprovodu, kopírující nivu zamokřené řady podél Českého potoka, který za obcí uhýbá západním směrem k lesnatým porostům na hranici řešeného území. V této části je LBK tvořen především zapojenými porosty vlhkomilných dřevin – s topolem jako základní dřevinou. LBK odpovídá i patřičnou šíří, přičemž ve vybraných úsecících, kde přechází okolní pozemky s ornou půdou v jiné kultury, je BK lokálně plošně i druhově rozšířen až k charakteru BC. Několik set metrů před vstupem do obce je LBK však přerušen a vyskytují se zde pouze mezernatě ovocné stromy (okrajů vyhrazených záhumenků a stárnoucích sadů).
Opatření: Postupně vyměnit břehové porosty topolu za dub letní s příměsí lípy, jasanu a jilmu, tomu by mělo odpovídat i keřové patro s kalinou, hlohem, svídou, brslenem, lískou, šípkem a dalšími druhy. Pro zajištění plné funkčnosti celého systému ekologické stability je nezbytné zároveň postupně propojit celý pás břehového vícepatrového LBK přes obec = tj.doplnit stávající ovocné dřeviny o list.stromy a keře dle příslušné STG pásu šíře min 15m. V případě potřeby je možné navrhnout i další BK po celé délce Českého potoka až k jeho prameni mimo hranice řešeného k.ú.
Interakční prvky ÚSES zde představují segmenty plošné (příklad rekultivovaných ploch, části opuštěných stárnoucích sadů na okraji intravilánu, ekotony více ploch či kultur apod.) a liniové zeleně (+ části větrolamů, doprovodů mezí, RTZ u vybraného technického vybavení či původní cestní sítě či vymezení pozemků před scelením.) Níže uváděný příklad současných IP je vybrán dle podkladů lokál. ÚSES.

Označení: IP 1a + IP 1b – k.ú. Čechy pod Kosířem = lokální interakční prvky
STG: 3 B 3
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability:  3
Výměra/délka (ha/m):  1a – 1,35 ha          1b – 0,30 ha
Charakteristika: Vymezeny částečně funkční IP liniového charakteru, tvořené:  
1a = zarostlou škarpou s útočištěm a ŽP mnoha druhů flóry a fauny s hodnotným hnízdištěm drobného ptactva. IP mezi intenzivně obdělávanými pozemky je z velké části ruderalizován stálými splachy chem.hnojiv z polí a je ohrožen skládkou. Z jedné strany ho tak tvoří usychající alej třešní, z druhé mez porostlá domácími keři = i z náletů (trnka, šípek, dřín, brslen, bez, ptačí zob, plané slivoně a jabloně – zde tradiční DVP), v podrostu doplněné např. ostružiníkem, bršlicí a kopřivou dvoudomou;
1b = mezí porostlou stromořadím starých jabloní a slivoní bez většího ekol.významu.
Opatření: Zvýšit účinnost tohoto refugia doplněním dalších DVP dle STG i pro trvalejší zhodnocení krajinotvorného charakteru IP 1a. Porost IP 1b obnovit (např. i starými krajovými a zde v historii pěstovanými odrůdami) včetně alternativního doplnění i keřů. Celkově zvážit zároveň i realizaci biotechnického protierozní opatření.

Označení: IP 2a + IP 2b + IP 2c – k.ú. Čechy pod Kosířem = lokální interakční prvky
STG: prvky 2a,b = 2 B/C 4;   2c = 3 B 3
Číslo sosiekor.biochory: 3.21.1
Stupeň ekolog. stability:  3
Výměra/délka (ha/m):  2a – 1,50 ha    2b – 0,65 ha    2c – 1,20 ha
Charakteristika: Vymezeny funkční IP převážně liniového charakteru, tvořené:  
2a = oboustranným břehovým porostem podél potoka: z jedné strany na příkrém svahu s porostem akátu, na 2.straně s pastvinou lemovanou řadou mladších smrků se sporadickým porostem keřů (ptačí zob, šípek, svída apod.); na pastvině s převahou plevele je umístěno i vypouštěcí zařízení pro bažanty;
2b = vlhkomilným porostem tvořeným vrbou bílou, hlošinou, olší lepk., topolem bílým + v podrostu převážně bezem černým.
IP 2a + IP 2b z důvodu zamokření a  sklonu terénu nejsou využívány produkčně +dle okolního intenzivně využívaného pole jsou silně ovlivněny chemizací a hnojením.
2c = hodnotný remízek v polích nad potokem, který je hustě porostlý složenými DVP: šípek, trnka, tavolník, hloh, ptačí zob, svída, vrba, třešeň, dub + uprostřed několik solitér smrku a dub.
Opatření: Okolo prvků 2a + 2b změnit kulturu orné půdy na louky a tím do určité míry bránit ruderalizačním vlivům a zvýšit diverzitu. Celkově zde zvážit zároveň i realizaci biotechnického protierozní opatření či uplatnění vybraných krajin.programů.

4) Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je dána systémem polních a lesních cest, které procházejí katastrem. (Její součástí je i systém zeleně, kde jeho prvky či plochy mohou být i důležitým faktorem orientace či jeho měřítka.) Prostupnosti a potenciálu místní zajímavé a členité krajiny lze využít i pro pěší či cyklistické spojení mezi obcemi.
Zachovat stávající prostupnost krajiny.

5) Protierozní opatření

Katastrální území obce Čechy pod Kosířem ve svých parametrech náleží mezi zranitelné oblasti (viz Nařízení vlády 103/2003Sb.) O stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění proti-erozních opatření v těchto oblastech.
Protierozní funkci nyní plní beze zbytku les + funkční biocentra a biokoridory + plošné a liniové interakční prvky (ochranné krajinné zeleně) včetně vybraných lokálních přirozených terénních valů (části poldrů).
Protierozní opatření jsou řešena návrhem interakčních prvků s biotechnickou funkcí vegetace ke zmírnění větrné a, především v okolí rozsáhlých agrocenóz i vodní, eroze (= limitně ohrožené zejména v době přívalových srážek či splachy z polí).
K uplatňování protierozních opatření může dojít i formou postupného naplňování a realizace krajinných programů či plánů (vč.pozemkových úprav) + s využitím celé řady cílených místních programů obnovy venkova (i z četných dotací vč. MPR), programu revitalizace řičních systémů i společných programů MZe aMŽP „péče o krajinu“, agroenvironmentálních opatření či programů OK nebo možnosti spolupráce v rámci mikroregionu či aktivit místních obyvatel.

6) Opatření proti povodním

Povodňové situace v klasickém slova smyslu v území nevznikají.Pouze při přívalových deštích jsou výrazné splachy s polí (především u velkých scelovaných ploch či na strmých, erozně ohrožených, na přivrácených svazích) díky neexistujícím protierozním opatřením i reliéfu krajiny. Protipovodňová opatření jsou samostatně řešena jen v nejohroženějším místě, a to nad zástavbou v ulici Tyršově, návrhem ochranné hráze. Jinde je však možné doporučit iniciaci cílených agroenvironmentálních opatření (+ zvážit krajinný plán jako nástroj protipovodňové prevence – vč. přípravy jeho realizace).
Biotechnická protipovodňová (a protierozní) opatření (včeně např. poldrů, pozemkových či krajinných úprav, změn hospodaření na vybraných pozemcích nebo cílených výsadeb DVP) je patrná i ze stávajících leteckých snímků.

7) Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

Dle aktuálního stavu dotčeného krajinného prostoru a přírodních charakteristik  se jedná o řadu specifických opatření pro podporu krajinného rázu, ochranu přírody jako celek a naplnění hlavních funkcí krajiny či zhodnocení daného potenciálu jako:
dobudování kostry ÚSES
uchovávání a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny 
ochrana a obnova (tvorba) potenciálních stanovišť krajinné i sídelní zeleně + rozvojová péče o dotčenou zeleň a její DVP
celkové snižování destabilizačních antropogenních vlivů
zvýšení retence vody v krajině
rozčlenění a omezení ploch intenzivní zemědělské rostlinné výroby – viz výše protierozní a protipovodnová opatření
zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové vymezení
podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny
uchovávání významných krajinných fenoménů – zde plně respektovat, chránit a udržovat mimořádný zámecký park (a rozvíjet přírodní park V.Kosíře)

8) Rekreace

Vzhledem ke kvalitám krajiny podporovat  turisticko-rekreační funkci území, představovanou především individuelní a hromadnou jednodenní rekreací, především pak podporovat rozvoj hromadné rekreace; podporovat související aktivity a rozvoj penzionů v rámci rozvojových smíšených obytných ploch a zastavěného území.
Respektovat a rozvíjet pro každodenní rekreaci – hřiště, sportoviště, tenisové kurty.
V rámci rozsáhlejších rozvojových lokalit pro bydlení uvažovat s řešením dětských hřišť.
Respektovat každodenní rekreaci formou zahrádkaření.

 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího (hlavního využití), stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

1) Podmínky pro využití ploch

Konkrétní podmínky pro využití ploch vzhledem k příslušné funkci jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
V úvodní  tabulce jsou zapracovány obecně přípustné činnosti, platící pro všechny specifické samostatně vymezené plochy.
Nepřípustná je v rámci veškerých funkčních ploch výstavba objektů vyšších jak 30 m a dále jsou nepřípustné ostatní stavby a způsoby využití ploch neuvedené v rámci přípustného či výjimečně přípustného využití.

PODMÍNKY  PRO  VYUŽITÍ  PLOCH

OBECNĚ PŘÍPUSTNÉ ČINNOSTI
doplňkové funkce k hlavnímu využití ploch

Přípustné využití    Související přístupové a příjezdové komunikace, související odstavné a provozní plochy (místní a účelové komunikace, parkoviště, chodníky, apod), které není účelné vymezovat samostatně
Související liniové stavby technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikační kabely apod.)
Zeleň veřejná, ochranná
Malé vodní plochy
Zařízení technického vybavení pro přímou obsluhu plochy, pokud její vlivy jsou slučitelné se základní funkcí,  které není účelné vymezovat samostatně
Zařízení hygienického vybavení ve vazbě na potřebu a účel funkční plochy
Drobný mobiliář, sochy, pomníky apod.

B      PLOCHY BYDLENÍ
Plochy, ve kterých převládá bydlení. Součástí mohou být plochy veřejných prostranství.
Součástí ploch bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Součástí jsou  plochy související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury. Převažuje bydlení v  bytových domech, součástí jsou převážně neohražené plochy zeleně

Podle charakteru zástavby jsou vymezeny plochy (s doplněním výše uvedeného využití):
Přípustné využití    související občanské vybavení s výjimkou prodejen větších než 1000 m2
nerušící provozovny služeb
menší hřiště, pískoviště, odpočinkové plochy apod.
Podmínečně přípustné využití    nerušící provozovny s pracovními příležitostmi slučitelné s bydlením
využití pro rekreační ubytování
Prostorové uspořádání

SO     PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ
Plochy pro bydlení , rodinnou rekreaci, veřejná prostranství, občanskou vybavenost..
Součástí ploch bydlení mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání okolních staveb a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území. Součástí jsou  plochy související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury.

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
penziony, ubytovny, rekr. zařízení apod. úměrného měřítka
občanské vybavení  úměrného měřítka
zemědělské objekty pro chov domácího zvířectva, menší hospodářské objekty, které dopravně nezvyšují zátěž v území
nerušící výroba a služby,  které dopravně nezvyšují zátěž v území
hřiště, pískoviště, odpočinkové plochy
samostatné garáže
Podmínečně přípustné využití    hromadné garáže

Prostorové uspořádání    max. výška zástavby u navrhovaných RD - 2 nadz. podlaží + podkroví
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit max. 25%

O      PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Plochy pro veřejnou a komerční vybavenost, pro tělovýchovu a sport, veřejné pohřebiště a související služby. Součástí mohou být plochy veřejných prostranství. Součástí jsou  plochy související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury.
Plochy občanské vybavenosti musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné
Podle charakteru zástavby jsou vymezeny plochy (s doplněním výše uvedeného využití):

OV     VEŘEJNÁ VYBAVENOST
je nezbytná pro zajištění a ochranu základního standardu a kvality života obyvatel. Její existence je v zájmu státní správy a samosprávy.

Přípustné využití    stavby pro vzdělání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod.
služební a pohotovostní byty
související komerční občanská vybavenost
Podmínečně přípustné využití    menší hřiště, odpočinkové plochy
nevýrobní příp. nerušící výrobní služby
Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit max. 40%

OK     KOMERČNÍ VYBAVENOST
ostatní vybavenost, nezařazená do veřejné vybavenosti, bez rušivých vlivů na okolí

Přípustné využití    stavby pro obchod, ubytování, stravování, služby apod.
služební a pohotovostní byty
zdravotnická zařízení
nevýrobní služby
Podmínečně přípustné využití    výrobní služby bez rušivých vlivů

Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům

OS     TĚLOVÝCHOVA A SPORT
plochy pro aktivní nebo pasivní sportovní činnosti a regeneraci organismu

Přípustné využití    sportovní haly, hřiště a sportovní zařízení
služební a pohotovostní byty
související občanská vybavenost, např. doprovodné služby
Podmínečně přípustné využití    hromadné ubytování

Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 1 nadz. podlaží , tvar střechy bez omezení
u dostaveb ve stávající zástavbě přizpůsobit měřítko stáv. objektům
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit max. 15%

OH     VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ
plochy hřbitovů včetně technického zázemí

Přípustné využití    márnice, krematoria, obřadní síně apod.
doprovodná zeleň
Podmínečně přípustné využití    související komerční občanská vybavenost jako prodej květin apod.

Prostorové uspořádání    použití úměrného měřítka

R      REKREACE
převažuje rekreace v rodinných chalupách, chatách, součástí jsou související zahrady, TTP, převážně neoplocené

doplnění výše uvedeného využití
Přípustné využití    související občanské vybavení s výjimkou staveb větších než odpovídá měřítku okolní zástavby
menší hřiště, pískoviště, odpočinkové plochy apod.
Podmínečně přípustné využití    kůlny
objekty pro chov domácího zvířectva jako doplňkové stavby
hromadná rekreace formou penzionů úměrného měřítka
Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží, šikmá střecha
upřednostňovat charakter staveb dle architektury tradiční zástavby
upřednostňovat zástavbu v původní stopě

VP     VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
veřejně přístupné prostory na veřejném i soukromém pozemku. Součástí je sídelní zeleň.  Součástí jsou  plochy související dopravní infrastruktury a technické infrastruktury.

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    komunikace, chodníky, náměstí apod.
sídelní zeleň včetně parků, uliční zeleně, předzahrádek
občanská vybavenost slučitelná s veřejným prostranstvím
Podmínečně přípustné využití    menší hřiště, odpočinkové plochy apod.

Prostorové uspořádání    bez požadavků

D      PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Plochy, k zajištění dopravy a dopravní přístupnosti a dostupnosti. Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah.
Jsou vymezeny plochy silniční dopravy, drážní dopravy

Podle charakteru zástavby jsou vymezeny plochy /s doplněním výše uvedeného využití/:

SILNIČNÍ DOPRAVA
zahrnuje silnice a místní komunikace včetně dopravních zařízení a dopravního vybavení, které svým významem a velikostí vyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy

Přípustné využití    náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.
chodníky, cyklostezky
doprovodná a izolační zeleň
odstavné a parkovací plochy
Podmínečně přípustné využití    čerpací stanice pohonných hmot
autobusové nádraží a odstavná stání autobusů
hromadné a řadové garáže
sítě technické infrastruktury
účelové stavby
Prostorové uspořádání

T     PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
samostatně je vymezena plocha ČOV, vodojemu,  plocha rozvodny 110/22kV. jiné využití těchto pozemků není možné. Ostatní technická infrastruktura (vedení elektro, plyn, voda, trafostanice, vodojemy apod.) je vymezena v rámci ostatních ploch
doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    související stavby, zařízení
související technická a dopravní infrastruktura
hygienické a sociální vybavení
ochranná a doprovodná zeleň
Podmínečně přípustné využití    související vybavenost, jako administrativa, údržba

Prostorové uspořádání

SP     PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ
plochy, kdy není účelné zařazovat je do jiných ploch, plochy pro výrobu, skladování, dopravní a technickou infrastrukturu, apod.
doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.)
zařízení technické infrastruktury, technických objektů
sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod.
parkování, odstavná stání
veřejná zeleň
hromadné garáže
čerpací stanice pohonných hmot
Podmínečně přípustné využití    pohotovostní bydlení v rámci objektů hlavní funkce, související bydlení
výjimečně při odůvodnění bydlení
Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit max. 40%

V      PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ
Určené pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, skladování. Jedná se o plochy, které z důvodů negativních vlivů za hranici pozemků nelze začlenit do jiných ploch. Plochy výroby, skladů, specifických svým charakterem, vlivem výroby, nebo měřítkem objektů. Plochy pro zařízení a objekty zemědělské živočišné a rostlinné výroby (kapacitní chov dobytka, sklady, mechanizační areály, zpracování zeměd. produktu apod.), lesní hospodářství a zpracování dřevní hmotySoučástí ploch mohou být pozemky související veřejné infrastruktury, zeleň.
Jsou vymezovány v přímé návaznosti na plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné
Podle charakteru zástavby jsou vymezeny plochy (s doplněním výše uvedeného využití):
Přípustné využití    výrobní služby, opravárenské a servisní provozy, související služby apod
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.)
zařízení technické infrastruktury, technických objektů
sběrné dvory, recyklační plochy odpadů apod.
parkování, odstavná stání
veřejná zeleň
Podmínečně přípustné využití    hromadné garáže
čerpací stanice pohonných hmot
související komerční vybavenost (administrativa, stravování, sociální a jiné vybavení sloužící firmě apod.)
pohotovostní  bydlení  v rámci objektů hlavní funkce                                                                                                                          
Prostorové uspořádání    max. výška zástavby - 2 nadz. podlaží
koeficient zast. plochy u návrhových lokalit max. 25%

ZO,ZT,ZZ   PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ
převažuje zemědělské využívání, pozemky ZPF. Součástí jsou stavby, zařízení a opatření pro zemědělství, související   dopravní infrastruktura a technická infrastruktura

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    změny kultur z orné na trvalé travní porosty

Podmínečně přípustné využití    účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
zalesnění svažitých pozemků, pozemků nízkých bonit a ohrožených vodní erozí a sesuvy, zanáletovaných pozemků
změny druhu pozemků na zahrady
drobné vodní plochy
pomníky, sochy, odpočinkové plochy

Prostorové uspořádání    Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

L      PLOCHY LESNÍ
pozemky určené k plnění funkcí lesa. Součástí jsou stavby a zařízení lesního hospodářství, související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura. Hospodaření v lesích se řídí LHP.

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
myslivecká účelová zařízení
Podmínečně přípustné využití    drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod.
Prostorové uspořádání    Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

P      PLOCHY PŘÍRODNÍ
vymezené za účelem ochrany krajiny. Součástí jsou pozemky ZCHÚ, soustavy NATURA, biocentra – bez rozližení druhů pozemků

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    dřevinné porosty, solitery, travní porosty, květnaté louky, skály, mokřady, vodní plochy apod
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
Podmínečně přípustné využití    související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, pěší cesty, cyklistické stezky po posouzení orgánu ochrany přírody
drobné sakrální stavby, odpočivadla, vyhlídky, naučné stezky apod. po posouzení orgánu ochrany přírody
rekreační využití po posouzení orgánem ochrany přírody
Prostorové uspořádání    Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

Z*      PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ
Plochy s vysokým podílem zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách; přírodní a uměle založená zeleň; Plochy vyhrazené zeleně, nezahrnuté do ploch občanské vybavenosti, historických zahrad, apod.

ZP   Plochy zeleně (parky historické, městské, lázeňské; ostatní veřejně přístupné pozemky a fragmenty zeleně sloužící k rekreaci a odpočinku; nezastavitelné plochy.

ZX  Ostatní sídelní zeleň - plochy vegetačního porostu: zeleň doprovodná podél vodotečí, liniových tras technické a dopravní infrastruktury; zeleň ochranná při obvodu ploch jiného funkčního využití; plochy soukromé zeleně: nezastavitelné zahrady;
Přípustné využití    obslužná dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
zalesňování a zatravňování pozemků
Podmínečně přípustné využití    odpočinkové plochy
Prostorové uspořádání

S      PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
bez rozlišení převažujícího způsobu využití. Jedná se o ZPF, PUPFL, vodní a vodohospodářské plochy, pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů

doplnění výše uvedeného využití:
Přípustné využití    související dopravní infrastruktura a technická infrastruktura
účelové komunikace, polní cesty, cyklistické stezky, běžecké tratě
rozptýlená zeleň, meze, remízky, terasy
vyhlídky, rozhledny,drobné sakrální stavby, naučné stezky apod
rekreační využití, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území
oplocení pozemků pro pastvu dobytka
zalesňování a zatravňování pozemků
Podmínečně přípustné využití    odpočinkové plochy, rekreační louky, lyžařské areály, běžecké tratě, otevřené jezdecké areály, golf
přírodní hřiště
Prostorové uspořádání    Účelové stavby řešit v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

W      PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
Plochy jsou vymezeny za účelem nakládání s vodami, ochranu před vodami, regulace vodního režimu
Podle charakteru zástavby jsou vymezeny plochy (s doplněním výše uvedeného využití):

WT     VODNÍ PLOCHY A TOKY
Plochy vodních toků a vodních nádrží. Zahrnují koryta vodních toků, hráze vodních ploch včetně doprovodné zeleně.
Přípustné využití    stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a pro zajištění protipovodňové ochrany
Podmínečně přípustné využití    související technické vybavení, související objekty
provozní stavby

Prostorové uspořádání

WP     VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY
Plochy na ochranu před povodněmi, protipovodňové hráze
Přípustné využití    stavby a úpravy pro zajištění protipovodňové ochrany
související technické vybavení, objekty
Podmínečně přípustné využití    provozní stavby
doprovodná zeleň
Prostorové uspořádání

2) Podmínky ochrany krajinného rázu

Obec Čechy pod Kosířem leží na rozhranní Hané a SZ okraje Drahanské vr-choviny pod kopcem, jehož název (i histotricky doložen) má název sídla v přívlastku svého jména. Katastrální území je tak situováno ve zvlněném terénním reliéfu Hané, jejíž nejvyšším vrcholem je právě zalesněná silueta vrchu Velkého Kosíře (nadm.v. 442 m n.m.) na SV od zastavěné i zastavitelné části obce, k níž se výrazně svažuje. Katastrální území je tvořeno i intenzívně využívanou zemědělskou krajinou střídající se s drobnými krajinnými celky a lesními masívy. (Do řešeného území spadaly části bývalých velkostatkářských lesů –zde původního šlechtického velkostatku Čechy pod Kosířem.) Zemědělské plochy jsou v současné době zceleny do velkých celků,  které místy i významně snížily ekologickou stabilitu krajiny (především z pohledu biotechnické funkce vegetace). Dosud zde nebyly provedeny komplexní pozemkové úpravy. Rozsáhlé agrocenózy na svažitých pozemcích jsou erozně ohrožené, limitně zejména v době přívalových srážek. Přesto celkově se zde jedná o mimořádně cenný prostor k.ú. i s celou řadou prvků ochrany přírody a krajiny i potřebným potenciálem.
Z pohledu krajiného rázu (a principů ochrany jeho charakteristik, znaků, jevů a hodnot) a se zde jedná o prostor, který vyniká přírodními a estetickými hodnotami, dochovanými stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny s harmonickým měřítkem a vztahy v krajině.
Krajinný ráz je utvářen přírodními a kulturními prvky v krajině, jejich vzájemným uspořádáním, vzájemnými vazbami.
Při vlastním řešení v území

 • respektovat a vycházet z kvalitních prostorových vztahů v krajině. Systematicky budovat kostru krajinné zeleně zajišťující zvyšování ekologické stability.
 • respektovat harmonické měřítko krajiny, respektovat soulad měřítka prostorové skladby území s měřítkem staveb
 • respektovat tradiční obraz sídla, stávající typ osídlení a historický půdorys města se zachovanou stávající zástavbou
 • rozvojové plochy řešit v návaznosti na charakter stávající kvalitní zástavby, na konfiguraci terénu.

Stavby přizpůsobovat charakteru staveb původní  kvalitní architektury

 • zachovat průhledy v krajině
 • stavby v krajině řešit v úměrném měřítku v souladu s krajinou, v souladu se stávajícím stavem v území
 • ve volné krajině nepřipustit další zcelování pozemků zemědělské půdy, vymezením ÚSES zvýšit ekologickou stabilitu území
 • pro plochy zeleně používat místně odpovídající druhy dřevin, zvyšovat podíl porostů s přirozenou skladbou dřevin
 • vytvářet účinná protierozní opatření – zachováváním pěstebních postupů, vysazováním krajinných překážek bránících eroznímu působení větru a vody apod.
 7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

1) Veřejně prospěšné stavby

(Závazně je vymezen systém a koncepce dopravní a technické infrastruktury. Přesná poloha bude upřesněna na základě podrobnější dokumentace - s podrobnějším zaměřením terénu.)
V garfické části jsou vymezeny plochy a koridory pro VPS.

Přehled ploch a koridorů

1 –   3    Koridor š 20m pro venkovní vedení VN 22kV a nové trafostanice
4 –   5    Koridor š 20m pro venkovní vedení VN 22kV a přeložené trafostanice
6 – 11    Plocha stávajících veřejných prostranství pro VPS – komunikace a inženýrské sítě
12 – 21    Plocha navrhovaných veřejných prostranství pro VPS – komunikace, parkoviště a inženýrské sítě
22 – 24    Koridor š 5m – pěší komunikace, cyklostezka
25    Koridor š 3m pro VPS – kanalizace
26 – 27    Koridor š 4m pro VPS – kanalizace
28    Koridor š 5m pro VPS – protipovodňové opatření
29    Plocha pro stavbu vodní nádrže

2) Veřejně prospěšná opatření

závazně je vymezen systém a koncepce ÚSES, přesná poloha může být upřesněna - při dodržení parametrů - vzhledem k pozemkovým úpravám nebo plánem ÚSES   
regionální a nadregionální BK a BC  – dle výkresové části
trasy lokálních biokoridorů – dle výkresové části
lokální biocentra – dle výkresové části
inteakční prvky – dle výkresové části

3) Stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu

Východní část řešeného území se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba větrných elektráren může být omezena a musí být nutně předem projednána s VUSS Brno .
Vždy budou s VUSS Brno projednány stavby vyšší než 30m. Dle podmínek v bodě f) nejsou tyto stavby přípustné.

4) Plochy pro asanaci

Nejsou v řešeném území obsaženy a navrhovány.

 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

V rámci navrhovaných ploch pro bydlení s více než 15 RD nebo bytovými jednotkami vymezit v dalších stupních PD plochy pro veřejná prostranství, které budou sloužit pro menší dětská hřiště, plochy odpočinkové a plochy parkově upravované.

 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet listů textové části – 25, počet výkresů 3.

 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

Jako rezerva je navržena další plocha pro rozvoj bydlení bez stanovení dalších podmínek využití.

 11. Vymezení ploch a koridorů ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nejsou vymezeny

 12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu přílohy č.9 vyhl.500/2006 Sb.

Nejsou vymezeny

 13. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace se navrhuje u lokalit SO1, SO2 a SO4 takto:
U plochy SO1 bude v 1.etapě využita část lokality podél níže položené příčné komunikace. Totéž se týká lokality SO2, u které bude zpracována studie zástavby. Zbytek lokality bude vyžit v etapě následující.
U lokality SO4 bude v 1.etapě realizována část podél průtahu silnice na Hluchov s pozemky do hloubky cca poloviny šířky po obslužnou komunikaci uvnitř lokality. Zbývající část je navržena k využití v etapě následující.


 13.1. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Zastavovací studie lokalit  OS1  – OS2.
Všechny navrhované plochy a objekty OV.

 13.2. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stavebního zákona

Nejsou vymezeny


Zpráva o uplatňování územního plánu Čechy pod Kosířem za období 08/2013 - 07/2017 vydaná Odborem územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova.

 

Přílohy: Územní plán - situace 1:5000 (1.43 MB) (pdf 1621 Kb)

Obec

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
3
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
déšť 22 °C 14 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 21/12 °C
pátek 26. 7. zataženo 24/11 °C
sobota 27. 7. skoro jasno 28/14 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí