Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

OZV č.1/2000 Obce Čechy pod Kosířem k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


OZV č.1/2000 Obce Čechy pod Kosířem k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I.

Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice upravuje postup při přijímání, evidenci a vyřizování žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon"), Obecním úřadem Čechy pod Kosířem

2. Žádost o poskytnutí informace může podat každá fyzická a právnická osoba (dále jen "žadatel").

II.

Způsoby poskytování informací žadatelům

1. Informace jsou žadatelům poskytovány na základě žádosti.

2. Žádost o poskytnutí informace může být podána dvěma způsoby:

2.1 ústně

2.2 písemně

2.1 Ústní žádosti

- žádost podaná osobně ústně žadatelem

- žádost zaslaná e-mailem, pokud je v něm uvedena pouze elektronická adresa

- žádost podaná telefonicky

2.2 Písemné žádosti

- písemné podání doručené prostřednictvím pošty

- písemné podání doručené osobně žadatelem

- podání zaslané prostřednictvím faxu

- podání zaslané prostřednictvím e-mailu, je-li na něm uvedena mimo elektronické i skutečná adresa žadatele. Tento e-mail musí být vytištěn.

III.

Přijímání a vyřizování žádostí

1. Ústní žádosti

a) Na základě ústní žádosti poskytuje pracovník žadateli pouze takové informace, které lze po řídit operativně, popř. u kterých nevznikají žádné nebo téměř žádné náklady s jejich poříze ním. V opačném případě vyzve žadatele k písemnému podání.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona mohou být lhůty pro poskytování informací pro dlouženy z důvodů uvedených pod písmeny a),b),c) a to:

od 1.1. do 31.1.2000 o 20 dní

od l.1. do 3l.12.2001 o 15 dní

od l.1.2002 o l0 dní

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o důvodech písemně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Omezení nebo odepření poskytnutí informací upravují ustanovení § 7,8,9 odst.1, 10 a 11 zákona.

IV.

Odvolání

Žadatel je oprávněn podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Okresní úřad Prostějov vyřizuje v souladu s § 16, odst.2 zákona pouze odvolání proti rozhod nutím orgánů obcí, které se týkají přenesené působnosti.

V.

Evidence poskytnutých informací a výroční zpráva

Pověřený pracovník obecního úřadu je povinen vést evidenci o poskytovaných informacích podle tohoto zákona na základě písemných žádostí.

V evidenci musí být uvedeno:

a) jméno, příjmení, titul a adresa žadatele

b) způsob podání žádosti

c) předmět žádosti

d) způsob vyřízení, vč. poznámky, zda byla vyřízena v řádné nebo prodloužené lhůtě

e) odvolání, vč. způsobu vyřízení odvolacím orgánem

f) soudní rozsudek

g) sankce při nedodržení zákona

Pověřená osoba vypracuje souhrnnou evidenci žádostí 1x ročně vždy do 31.ledna následujícího roku a předloží ji starostovi obce.

VI.

Všeobecné ustanovení

Starosta obce je povinen prokazatelně seznámit pověřeného pracovníka pro poskytování informací na základě zákona č.106 Sb. s touto Směrnicí.

b) Není-li žadatel spokojen s informací poskytnutou na základě ústní žádosti, je třeba, aby žádost podal písemně.

c) V případě, že žadatel požádá pracovníka o sepsání žádosti, není tento pracovník povinen žádost sepsat.

Písemné žádosti

V písemném podání musí být uvedeno, kterému povinnému subjektu je určeno, dále jméno, příjmení a adresa žadatele, u podání e-mailem rovněž jeho elektronická adresa. Pokud tyto údaje chybí, žádost se odloží.

Písemná podání doručená prostřednictvím pošty, podání doručená osobně nebo prostřednic lvím e-mailu, přijímá na obecním úřadě pracovník, který. je pověřený evidencí došlé a odeslané pošty. Ten je povinen opatřit jej podacím razítkem s datem doručení a jednacím číslem.

Žádost je podána dnem, kdy ji přijal pověřený pracovník obecního úřadu

Za správné a včasné vyřízení žádosti odpovídá zástupce starosty.

V případě, že požadovaná informace nepatří do působnosti obecního úřadu, sdělí pracovník tuto skutečnost žadateli do tří dnů a žádost odloží. V tomto sdělení uvede organizaci, u níž se požadovaná informace nachází, jen je-li mu takováto skutečnost známa.

Není-li žádost srozumitelná, či není-li zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil do 30 dnů od převzetí výzvy. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od převzetí výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Pracovník poskytne požadovanou informaci písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích nejpozději:

od 1.1. do 31.1.2000 do 30 dnů od přijetí žádostí nebo od jejího upřesnění

od 1.1. do 31.12.2001 do 23 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění

od 1.1.2002 do 15 dnů od přijetí žádosti nebo jejího upřesnění

Jsou-li s poskytnutím informace spojeny náklady, je žadatel povinen tyto náklady uhradit nejpozději v den převzetí informace v případě osobního převzetí, nebo v termínu určeném pověřeným pracovníkem, který informaci poskytuje jinak než osobně. Výše nákladů se stanoví v souladu se "Sazebníkem úhrad pro poskytování informací". Nákladovou kalkulaci provádí a dále jako spisovou přílohu uchovává pověřený pracovník.

Pracovník pověřený poskytováním informací je povinen podmínit vydání této informace zaplacením úhrady. V případě nezaplacení úhrady v pracovníkem určeném termínu ‚vydá tento zamítavé rozhodnutí.

Pracovník pověřený poskytováním informací, je po podepsání hmotné odpovědnosti pověřen také finančním stykem s žadateli. Vede samostatnou evidenci o vydané. příjmové stvrzence, vydaných složenkách žadatelům a o jejich zaplacení.

VII.

Příloha

Přílohou této směrnice je:

1. Sazebník úhrad pro poskytování informací

2. Vzor rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí informace odmítá nebo se jí nevyhovuje (byť jen zčásti)

VIII.

Závěrečné ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2000.

Schváleno v obecním zastupitelstvu dne 20. 1. 2000

Vyvěšeno: 20. ledna 2000, Sundáno 5. února 2000

Zdeněk Mader v. r.

Jan Pospíšil v. r.

starosta obce

zástupce starosty

Sazebník úhrad pro poskytování informací

Ceník 1 kopie

Formát A4jednostranně 1,50 Kč

Formát A4 oboustranně 2,40 Kč

Formát A3 jednostranně 2,50 Kč

Formát A3 oboustranně 4,80 Kč

Ceník kopírovacího stroje Xerox 3030

Papír-role, základní sazba za 1 m2 30,00 Kč

(cena bude přepočítána skutečně spotřebovanou plochu papíru a zaokrouhlena na celé Kč)

Základní sazby poštovného - do hmotnosti 20 gramů

Úhrada za poštovní poplatek za složenku 3,90 Kč

Doporučeně 14,40 Kč

Doporučeně s hnědým pruhem 19,40 Kč

Doporučeně s modrým pruhem 23,40 Kč

Úhrada nákladů - Internet

Sazba za 1 minutu 1,00 Kč

Úhrada nákladů - disketa

Disketa-prodej 12,00 Kč

Úhrada nákladů mzdy pracovníka

Průměrná sazba pracovníka za 1 minutu 1,00 Kč

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
středa 22. 5. déšť 17/10 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/9 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 21/12 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí