Obec Čechy pod Kosířem
Čechy
pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem

Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 1/ 2002 Řád veřejného pohřebiště


Obecně závazná vyhláška obce Čechy pod Kosířem č. 1/ 2002

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Čechy pod Kosířem po konzultaci s okresním úřadem v Prostějově, projednání a schválení na svém zasedání dne 31.5.2002 vydává s účinností ode dne 1.7.2002 podle ustanovení § 16 odst.1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a v souladu s ustanovením § 10 písm.a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád") upravuje provoz veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") na parcele parc.č.310 v k.ú.Čechy pod Kosířem.

2. Provozovatel pohřebiště, kterým je obec Čechy pod Kosířem, zajišťuje provozování pohřebiště vlastními silami.

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

leden, únor,březen, říjen, listopad, prosinec........................................... 7-17 hod

duben, květen, červen, červenec, srpen, září........................................ 7-19 hod

Památka zesnulých, vč. předcházející soboty a neděle...... .................. 7-19 hod

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech samostatnými dohodami s provozovatelem pohřebiště. Dohoda může být uzavřena ústně, není nutná písemná forma.

Článek 3

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.

3. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.

5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách skateboardech a kolečkových bruslích.

6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště budou vpouštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7. Průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel včetně umývání vozidla.

8. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části, může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.), na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9. Vstup na vsypovou a rozptylovou loučku je pro veřejnost zakázán (zatím není a bude vybudována) Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Provozovatel pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary, příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

10. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

11. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček, aj.) omezit nebo zakázat.

12. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a hřbitovní studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je přísně zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

13. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místo.

14. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně přesahující 1 m výšky, bez jeho souhlasu.

15. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

17. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště svými pracovníky.

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Provozovatel pohřebiště může zprostředkovat tyto odborné služby oprávněnou osobou:

a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b) pohřbení

c) provádění exhumací

d) ukládání lidských pozůstatků

e) pronájem hrobových míst

f) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g) správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

h) likvidaci hřbitovního odpadu

i) půjčování nářadí

2. Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem.

3. Doba nájmu se sjednává na 10 roků

4. Provozovatel pohřebiště může odstoupit od smlouvy o nájmu, s výjimkou smlouvy o nájmu hrobu, kde dosud neuplynula stanovená tlecí doba, jestliže nájemce neuhradí dlužné nájemnén ebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval

Článek 5

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebiště je povinen:

a) předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu, nebo hrobky za podmínek

stanovených v článku 8.

c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

2. Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění, mimo vymezený prostor.

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví. Převzetí lidských pozůstatků musí být doloženo listem o prohlídce mrtvého. Tento dokument je podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.

5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do kterých bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovových s nepropustným dnem.

6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách, může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Článek 7

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povnen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku č. 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, je povinen předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím etický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují etický vzhled pohřebiště.

d) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájence hrobového místa.

3. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5. Zajistit na vlastní náklady nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zažízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6. Oznanmovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelm pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.

8. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků, nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem č 6.

9. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 - 12 let.

Článek 9

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm. Výšku základů lze snížit na úroveň 500 mm pod úroveň terénu v případě, že bude zamezeno promrzání např. štěrkovým polštářem. Při založení základů se musí brát ohled na zvláštní okolnosti, jako např. možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené patřičně zvyšují, u náhrobků je také nutno brát v úvahu hloubku výkopu při předpokládaném otevírání hrobu s tím, že základová deska nesmí zasahovat do profilu výkopu hrobu

a) Základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnost např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

b) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.

c) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

d) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).

b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.

c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví).

i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2 .

l) Vlastní hrobové zařízení, s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3. Provozovatel pohřebiště může ve svém stanovisku - souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

-dobu výstavby hrobky

-zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-podmínky používání komunikací pohřebiště

-způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-povinnost dozoru při výstavbě

-průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

-druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích, je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména:

-respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně

6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky, bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Opatření obecní rady v Čechách pod Kosířem schválené na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 18.8.2000 upravující "Řád veřejného pohřebiště" se zrušuje.

Článek 12

Účinnost

Tato vyhláška nábývá účinnosti dne 1.7.2002

Schváleno veřejným zasedáním zastupitelstva obce 31.5.2002

Vyvěšeno: 3.6.2002

Sundáno: 20.6.2002

Zdeněk Mader v. r.

Jan Pospíšil v. r.

starosta obce

zástupce starosty

Příloha č. 1 k obecní vyhlášce č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

1. tlecí doba - tlecí doba byla stanovena minimální délkou 10 let

2. způsob sjednání nájmu hrobového místa - provádí se písemnou formou s dobou pronájmu 10 let, ve smlouvě jsou uvedeny povinnosti jak pronajímatele, tak nájemce. Smlouva stanoví povinnost zaplatit poplatek za nájemné a služby při podpisu smlouvy na celou dobu nájmu tj. na 10 let (dáno délkou tlecí doby)

3. Za nájem hrobového místa a služeb s tím spojených - se hradí poplatek, který se skládá ze dvou složek, a to z nájemného a z ceny služeb. Výši nájemného stanoví vyhláška MF ČR o nájemném s regulovanými cenami. Druhá

složka - výše ceny služeb, byla vypočítána z neinvestičních nákladů vynaložených na opravy a údržbu obecního pohřebiště a odvoz a likvidaci odpadů z hrobů.

Výše za pronájem a služby hrobového místa je následující:

Ceny v Kč
Nájemné rok
Cena služeb rok
Celkem rok
Platba za 10 roků
jednohrob 8,00 68,00 76,00 760,00
dvojhrob 16,00 135,00 151,00 1 510,00
trojhrob 24,00 203,00 227,00 2 270,00
hrobka 32,00 270,00 302,00 3 020,00
kolumbárium 80,00 20,00 100,00 1000,00

Úřad

Vesnice Olomouckého kraje roku 2023

Vesnice rokuOlomoucký kraj

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 11 °C 0 °C
pátek 19. 4. zataženo 8/1 °C
sobota 20. 4. slabý déšť 6/0 °C
neděle 21. 4. zataženo 12/2 °C

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Novinky a aktuality z našeho webu,
stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Úřední hodiny, GDPR

Pondělí:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

Středa:
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

GDPR

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Povodňový portálLinka pomoci obětem

Rizika a nebezpečí