edpp

200x130

Agendy úřadu

Pronajímá bytové a nebytové prostory
Pronajímá hrobová místa
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
Přijímá oznámení o shromáždění
Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa
Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
Vybírá poplatky ze psů
Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

Matrika

Provádí zápisy do knihy manželství
Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Přijímá doklady k uzavření manželství
Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození
Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, umrtí listy)
Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
Přijímá žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
Přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
Vydává oddací listy
Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
Vydává rodné listy
Vydává úmrtní listy
Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

 


Čechy pod Kosířem