edpp

200x130

Povinně zveřejňované údaje
..

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17 bodové osnovy Věstníku č. 7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

...

1. .. Oficiální název Obec Čechy pod Kosířem
2. .. Důvod a způsob založení dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení v platném znění
3. .. Organizační struktura schéma
3.1 .. Seznam podřízených povinných subjektů .
3.2 .. Zřizované organizace Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace
4. .. Kontaktní spojení .
4.1 .. Kontaktní poštovní adresa
Obec Čechy pod Kosířem
náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
4.2 .. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Svobody 289, 798 58 Čechy pod Kosířem
4.3 .. Úřední hodiny
pondělí...8:00 - 12:00...13:00 - 17:00
středa....8:00 - 12:00...13:00 - 17:00
4.4 .. Telefon 582 373 726
4.5 .. Fax 582 373 726
4.6 .. ID datové schránky

6ndbe6k

4.7 .. Internetové stránky

http://cechypk.cz/

4.8 .. Elektronická podatelna

http://cechypk.cz/elektronicka-podatelna

5. .. Bankovní spojení:
Komerční banka a. s., č. ú. 2722701/0100
IBAN: CZ08 0100 0000 0000 0272 2701
6. .. IČO 00288128
7. .. DIČ CZ00288128
8. .. Dokumenty ...
8.1 .. Seznam hlavních dokumentů  ...
8.2 .. Rozpočet Rozpočet
8.3 .. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření
9. .. Žádosti o informace OÚ Čechy pod Kosířem, osobně v úřední dny, telefonicky, stále na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
10. .. Příjem žádostí a dalších podání Obecní úřad v úřední hodiny, stále na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
11. .. Opravné prostředky ...
12. .. Formuláře - všechny potřebné formuláře lze získat na obecním úřadě
13. .. Popisy postupů - návody pro řešení žitovních situací - projednání na OÚ
- projednání s předsedkyní sociální komise
14. .. Předpisy ...
14.1 .. Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

14.2 .. Vydané právní předpisy

- organizační řád
- obecně závazné vyhlášky
- interní předpisy a směrnice

15. .. Úhrady za poskytování informací ...
15.1 .. Sazebník úhrad za poskytování informací najdete zde
15.2 .. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací ...
16. .. Licenční smlouvy  ..
16.1 .. Vzory licenčních smluv  ...
16.2 .. Výhradní licence  .....
17. .. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 


Čechy pod Kosířem